0 Kč s DPH
Položek: 0
0 Kč s DPH
Položek: 0
Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, uzavřené telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím internetového obchodu na stránkách www.gvtechnika.cz/eshop .

Informace o prodávajícím

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.gvtechnika.cz/eshop je :
GVTechnika
Jan Žemla
Náchodská 228
Praha 9 - Horní Počernice
193 00

tel.: +420 602303553
e-mail: eshop@gvtechnika.cz

IČ: 11203854
DIČ: CZ6805191536

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím, na straně jedné, a kupujícími na straně druhé. Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“), kdy je kupující spotřebitel vymezen § 52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb., a rozdílně pro osoby fyzické či právnické, podnikající podle živnostenského zákona nebo jiného zvláštního právního předpisu, či státní instituce a organizace (dále jen „kupující podnikatel“), které ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti. Rozdílná práva a povinnosti obou skupin kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti „kupujícího spotřebitele“ a práva a povinnosti „kupujícího podnikatele“. Pokud tyto podmínky upravují některá práva nebo povinnosti společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou tito shodně označováni jako „kupující“.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí těmito obchodními podmínkami a dále, v rozsahu těmito podmínkami neupraveném,, z.č. 40/1964 Sb. (dále jen „občanský zákoník"), z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není podnikatelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále, v rozsahu těmito podmínkami neupraveném, z.č. 513/1991 Sb. (dále jen „obchodní zákoník") a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem.

Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění platném k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Kupující spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující podnikatel - je osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující podnikatel se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, v jakém se ho týkají, a obchodním zákoníkem. Kupující podnikatel , který uvede při uzavírání kupní smlouvy svůj název či obchodní firmu a své IČO, je považován za podnikatele a nevztahuje se na něj právní úprava ochrany spotřebitele.

Prodávající se zavazuje informovat řádně kupující o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné, s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace v písemném, srozumitelném návodu přiloženém k výrobku. Nabízené zboží odpovídá popisu uvedenému u nabízeného zboží.

2. Objednání zboží

Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu si může kupující telefonicky, emailem nebo prostřednictvím internetového obchodu. Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, jméno, název a IČO, doručovací adresu, fakturační údaje atd.) Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 občanského zákoníku. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 422 občanského zákoníku. Kupní smlouvu týkající se zboží vyšší než 10.000,-Kč, mohou za nezletilé uzavřít pouze jejich zákonní zástupci.

Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy závaznou objednávku kupujícího prodávající potvrdí.

Kupující podnikatel, který je právnickou osobou, může objednat zboží prostřednictvím osoby, která je oprávněná za právnickou osobu jednat v souladu s platnou právní úpravou, kdy své oprávnění jednat za právnickou osobu je povinna dotyčná jednající osoba doložit příslušným způsobem. V případě překročení oprávnění jednající osoby za právnickou osobu je kupující právnická osoba zavázaná z tohoto jednání ve smyslu a rozsahu § 13 obchodního zákoníku. Objednávka, jakož i veškeré listiny související s právními úkony mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem musí obsahovat náležitosti kladené na obchodní listiny § 13a obchodního zákoníku.

3. Nemožnost plnění, změna ceny a jeho následky

Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající odstoupit od kupní smlouvy pouze v této části. Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodávající od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od kupní smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího.V případě, že mezi prodávajícím a kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

4. Dodací lhůty

U zboží, které má prodávající k dispozici na skladě, je toto k dodání do pěti dnů po potvrzení objednávky prodávajícím, případně je termín dodání stanoven na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud není možné zboží dle objednávky kupujícího dodat do pěti dnů, sdělí toto prodávající kupujícímu do druhého pracovního dne po obdržení objednávky spolu s možným termínem dodání. Pokud kupující nemá zájem akceptovat sdělený termín dodání zboží, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den, přičemž doručením tohoto oznámení prodávajícímu kupní smlouva zaniká bez jakýchkoliv sankcí či jiných závazků pro prodávajícího i kupujícího. V případě, že nebude nový termín dodání do 10 dnů od jeho sdělení ze strany kupujícího výslovně akceptován, může prodávající od smlouvy odstoupit bez sankcí pro obě strany.

Pokud požaduje kupující pozdější den dodání, než byl prodávajícím sdělen kupujícímu při potvrzení objednávky, je kupující oprávněn a zároveň povinen uvést toto v objednávce, nebo toto neprodleně sdělit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po obdržení potvrzení objednávky či obdržení termínu dodání stanoveném prodávajícím. V případě, že kupující toto neučiní, odpovídá za škody prodávajícího spojené s případným nepřevzetím či nedodáním zboží ve stanoveném či dohodnutém termínu dodání. Termín dodání požadovaný zákazníkem je závazný pro obě strany okamžikem potvrzení tohoto termínu prodávajícím. Prodávající neručí kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo plně vinou přepravce a jeho prodlením.

5. Místo dodání, doprava

Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího (z možností poskytnutých prodávajícím), kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce. Kupující si může zboží vyzvednout osobně, výhradně po telefonické dohodě s prodávajícím na tel.:602 303 553, v provozovně společnosti.

Dalšími možnostmi dopravy jsou dodání Českou poštou či dopravní společností.

U všech výše uvedených způsobů dopravy platí, že jsou realizovány pouze ve všední den. Při objednávkách založených v sobotu, neděli, nebo ve státní svátek, bude zboží odesláno první následující pracovní den.

Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Ochranné obaly užité pro přepravu zboží jsou určeny k jednorázovému užití a jsou nevratné.

V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platně uzavřené kupní smlouvy z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena.

V případě, že kupující si nevyzvedne objednané zboží v sídle prodávajícího v dohodnutém ani nově stanoveném termínu, může prodávající od smlouvy odstoupit druhý den po uplynutí náhradního termínu pro převzetí zboží, který prodávající kupujícímu sdělí. O tomto odstoupení je povinen prodávající kupujícího informovat. Po dobu prodlení kupujícího podnikatele s převzetím zboží v sídle prodávajícího či nepřevzetím od přepravce přechází na tohoto nebezpečí škody, ztráty a zničení věci ve smyslu § 455 obchodního zákoníku.

Kupující podnikatel je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po převzetí zboží, nejdéle však do 24 hodin od převzetí s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně a případné poškození zboží uplatnit u prodávajícího do 24 hod. od převzetí zboží. Kupujícímu spotřebiteli je tento postup doporučen s ohledem na předcházení případným problémům spojených s pozdější reklamací stavu dodávky.

Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, a to ve smyslu § 616 občanského zákoníku. Při rozporu dodaného zboží s kupní smlouvou má kupující spotřebitel nároky vůči prodávajícímu ve smyslu § 616 občanského zákoníku.

6. Platební podmínky

Kupní cenu za dodávané zboží je možno, dle volby kupujícího, zaplatit hotově při převzetí zboží v provozovně prodávajícího, dobírkou při dodání dopravcem nebo bezhotovostním převodem předem na základě zálohové (proforma) faktury, kterou vystaví prodávající kupujícímu na základě žádosti kupujícího.

Změna fakturační adresy na již vystavené faktuře je možná na základě žádosti kupujícího za poplatek 50,- Kč, který slouží k úhradě více nákladů spojených s tímto úkonem, kdy v případě žádosti kupujícího o zaslání takto opravené faktury poštou po České Republice bude účtován kupujícímu poplatek 100,- Kč bez DPH jako náhrada za poštovné a náklady spojené s odesláním.

7. Odstoupení od smlouvy

Pokud se strany nedohodnou jinak, může prodávající nebo kupující od kupní smlouvy odstoupit pouze v případech uvedených v zákoně a těchto obchodních podmínkách.

Pokud není stanoveno jinak, je prodávající v případě odstoupení od kupní smlouvy před dodáním zboží ze strany kupujícího oprávněn požadovat po kupujícím smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 10% z ceny zboží, které je předmětem kupní smlouvy. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody. Prodávající je oprávněn započíst si svůj nárok na smluvní pokutu vůči své povinnosti vrátit kupujícímu již uhrazenou kupní cenu.

a) Odstoupení od smlouvy - kupující spotřebitel

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. telefonu, emailu a e-shopu má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující spotřebitel doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující spotřebitel může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující spotřebitel právo odstoupit bez jakékoliv sankce.

Zboží má být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno pokud možno nepoškozeno a v původním obalu bez známek užívání, včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Kupní cena je vrácena prodávajícím kupujícímu spotřebiteli, buď při vrácení zboží na prodejně, nebo dle dohody při vrácení zboží prostřednictvím přepravce. Kupující spotřebitel nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem.

V případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím spotřebitelem, či bude-li zboží nekompletní, bude po kupujícím spotřebiteli nárokována náhrada škody, popř. vydání bezdůvodného obohacení ve smyslu § 457 občanského zákoníku. Kupující spotřebitel rovněž může své odstoupení od smlouvy vzít zpět, a to až do okamžiku, kdy bude jeho projev vůle od kupní smlouvy odstoupit doručen prodávajícímu.

Odstoupení od smlouvy z důvodu nekompletnosti zboží dodaného přepravcem řeší Reklamační řád, který je nedílnou součástí kupní smlouvy.

Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele.

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez jakýchkoliv sankcí v případě, že se prodávající dostane do prodlení s plněním a svůj závazek nesplní ani v dodatečné lhůtě dohodnuté s kupujícím spotřebitelem. Odstoupení musí být v tomto případě učiněno písemně a doručeno prodávajícímu. Odstoupení se může týkat i pouze části plnění dle kupní smlouvy.

b) Odstoupení od smlouvy - kupující podnikatel

Prodlení prodávajícího s dodáním zboží se považuje za nepodstatné porušení smlouvy vyjma ustanovení § 345 odst.2 obchodního zákoníku. V případě, že prodávající nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s kupujícím podnikatelem, je kupující podnikatel oprávněn bez jakýchkoliv sankcí od kupní smlouvy odstoupit, přičemž toto odstoupení musí být písemné a musí být doručeno prodávajícímu. Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku prodlení prodávajícího s dodáním zboží, pokud mu byla prodávajícím doručena zpráva o tom, že plnění dle kupní smlouvy již bylo odesláno na adresu kupujícího podnikatele.

Pokud je zboží dodáváno v plastovém obalu, který je kupujícím podnikatelem zničen a zboží po vrácení z důvodu odstoupení nelze již prodat jako nové, má prodávající nárok na náhradu znehodnocení zboží, kdy výše znehodnocení je určena jako rozdíl mezi kupní cenou, za které bylo zboží prodáno a kupní cenou, za které je možno zboží prodat jako použité.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti kupujícího podnikatele při doručování zboží, kdy v tomto případě není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

c) Odstoupení od smlouvy všeobecně

Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že prodávající zjistí věrohodným způsobem skutečnosti, zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě. O tomto odstoupení od kupní smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která mu nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění, kdy vyšší mocí je válka, živelné pohromy, vnitřní nepokoje, poruchy provozu, nedostatek dělníků, energie nebo surovin, stávka, propouštění, dopravní poruchy, apod. Události tohoto druhu osvobozují prodávajícího po dobu jejich trvání od dodací povinnosti a opravňují ho, podle jeho volby, po opětovném nastolení normálních poměrů, smluvené množství dodat později nebo s ohledem na ještě nedodané zboží od kupní smlouvy odstoupit. Trvá-li událost vyšší moci déle než 4 týdny, potom je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud ještě nebylo zboží dodáno.

8. Zrušení smlouvy dohodou

Prodávající je oprávněn, dle svého uvážení, nikoliv však povinen, na základě žádosti kupujícího zrušit kupní smlouvu dohodou za podmínek v této dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro případnou dohodu o zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že kupující vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v originálním nepoškozeném obalu a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení smlouvy prodávající dále v sortimentu svého zboží. Dohoda o zrušení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině po vrácení zboží. V případě odmítnutí návrhu kupujícího na zrušení kupní smlouvy dohodou prodávajícím, nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s podáním neakceptovaného návrhu, který byl prodávajícím odmítnut.

9. Reklamace

Přesný postup reklamací a postup při jejich vyřizování řeší Reklamační řád, který je nedílnou součástí kupní smlouvy.

10. Přechod nebezpečí

Přechod nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího spotřebitele okamžikem převzetí zboží, a to buď v prodejně, nebo od přepravce.

Tímto není dotčeno právo kupujícího spotřebitele uplatňovat rozpor s kupní smlouvou viz Reklamační řád - 2. Rozpor s kupní smlouvou a dodání poškozeného zboží

Přechod nebezpečí škody na kupujícího podnikatele přechází okamžikem převzetí zboží v prodejně nebo od přepravce nebo okamžikem, kdy se kupující podnikatel dostane do prodlení s převzetím zboží, a to ve smyslu § 455 obch.zák.

11. Výhrada vlastnictví

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, jak vyplývá z platného ustanovení § 443 - 446 obchodního zákoníku resp. § 601 občanského zákoníku.

12. Montáž

Cena zboží nezahrnuje žádné montážní služby ani jiné služby v souvislosti se zbožím. Případnou montáž zboží či jiné služby spojené se zbožím poskytuje na žádost kupujícího prodávající za úhradu nad rámec kupní ceny, kdy konkrétní nabídka služeb a jejich poskytování bude sdělena na žádost kupujícího.

13. Pozáruční opravy

Na pozáruční opravu zboží je poskytována záruka 3 měsíce od předání zboží kupujícímu. Záruka se vztahuje pouze na předmět opravy. Prodávající má nárok i na náhradu nákladů spojených s prováděním opravy, jakož i s manipulací s předmětem opravy, i pokud se následně v průběhu provádění opravy zjistí, že vada, která byla předmětem opravy, je neodstranitelná, nebo náklady na opravu by dosahovaly nepřiměřené výše a toto nebylo možno zjistit před započetím opravy. Cena nákladů na opravu bude spotřebiteli sdělena po diagnostice závady, ještě před započetím vlastní opravy.

14. Mimo záruční oprava

Prodávající je oprávněn v rámci zachování dobrého jména společnosti bezplatně odstranit vadu na předmětu koupě i v případě, že tato byla u prodávajícího uplatňována jako reklamace vad zboží, kterou ale prodávající neuznal jako oprávněnou. Prodávající je povinen informovat kupujícího o tom, že neuznává jeho reklamaci, a že oprava či odstranění vad bylo provedeno jako mimozáruční bezplatná oprava v rámci zachování dobrého jména prodávajícího, kdy kupující má v tomto případě nárok uplatňovat svá práva jako v případě neuznání reklamace za současného neodstranění vad, a má právo se domáhat uznání reklamace zákonnými prostředky.

15. Informace a poradenství

Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající sám získal od výrobce či svého dodavatele.

16. Stížnosti a závěrečné ustanovení

Stížnosti a připomínky kupujících, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit na tel. +420 602303553 či e-mailovou adresu: eshop@gvtechnika.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s reklamačním řádem, těmito obchodními podmínkami a platnými právními předpisy.

Kupující souhlasí s tím, že prodávající údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tj. údaje uvedené v objednávce, může zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu.

V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresa kupujícího uvedené v objednávce.

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na prodejnách prodávajícího a na jeho internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a s těmito má možnost se seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních úprav a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.

Neúčinnost jednotlivých ustanovení smluvních obchodních podmínek se nedotýká účinnosti zbylých ustanovení.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 11.11.2011. a v plném rozsahu ruší obchodní podmínky ze dne 13.4.2010.

© 2009-2021 GV TECHNIKA
PRY.cz