0 Kč s DPH
Položek: 0
0 Kč s DPH
Položek: 0
Reklamační řád

Informace o prodávajícím

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.gvtechnika.cz/eshop je :
GVTechnika
Jan Žemla
Náchodská 228
Praha 9 - Horní Počernice
193 00

tel.: +420 602303553
e-mail: eshop@gvtechnika.cz

IČ: 11203854
DIČ: CZ6805191536

1. Obecná ustanovení

Tento reklamační řád je nedílnou součástí každé kupní smlouvy, uzavřené telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím internetového obchodu na stránkách www.gvtechnika.cz/eshop a upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím, na straně jedné, a kupujícími na straně druhé. Tento reklamační řád upravuje rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“), kdy kupující spotřebitel je vymezen § 52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb. a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního právního předpisu, či státní instituce a organizace (dále jen „kupující podnikatel“), které ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Rozdílná práva a povinnosti obou skupin kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti „kupujícího spotřebitele“ a práva a povinnosti „kupujícího podnikatele“. Pokud tento reklamační řád upravuje některá práva nebo povinnosti společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako „kupující“.

Při řešení reklamace kupujícího spotřebitele se postupuje podle z.č. 40/1964 Sb. (dále jen „občanský zákoník"), z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, a dále podle předpisů upravujících vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není podnikatelem.

Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se postupuje podle z.č. 513/1991 Sb. (dále jen „obchodní zákoník") a dále podle předpisů upravujících vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem.

Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u prodávajícího a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je přiložen záruční list, se sériovými čísly zboží a daňový doklad (faktura). Při reklamaci vady výrobku je nutno předložit řádně vyplněný záruční list a daňový doklad (fakturu). Pokud výrobce přikládá k výrobku svůj záruční list, je vhodné současné předložit i originální záruční list výrobce. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem daňového dokladu (faktury). Pokud není zboží osobně odebráno v prodejně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce.

2. Rozpor s kupní smlouvou a dodání poškozeného zboží

a) Kupující spotřebitel

Pokud kupující spotřebitel zjistí poškození dodaného zboží, jakýkoliv rozdíl mezi záručním listem, daňovým dokladem (fakturou) a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný záruční list, se sériovými čísly výrobků nebo daňový doklad (fakturu), je povinen toto neprodleně oznámit prodávajícímu. Nároky kupujícího spotřebitele řeší § 616 občanského zákoníku

V případě kupujícího spotřebitele se rozpor s kupní smlouvou, který se objevil do 6 měsíců ode dne převzetí zboží, považuje za rozpor existující již při jejím přijetí, ledaže kupující o rozporu prokazatelně věděl v okamžiku přijetí zboží a toto zboží i přes to přijal bez výhrad. V takovém případě má kupující spotřebitel právo volby, řešit odstranitelnou vadu záruční opravou či výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit.

b) Kupující podnikatel

Kupující podnikatel je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po převzetí zboží, nejpozději však do 24 hodin od převzetí, s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně. Pokud kupující podnikatel zjistí poškození zboží, jakýkoliv rozdíl mezi záručním listem, daňovým dokladem (fakturou) a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný záruční list se sériovými čísly výrobků, je povinen ihned (nejpozději do 24 hodin) prokazatelným způsobem tuto skutečnost oznámit prodávajícímu. Pokud tak neučiní, nebude na jeho pozdější reklamaci brán zřetel.

3. Podmínky záruky

Délka záruky v měsících je uvedena na záručním listu nebo na daňovém dokladu (faktuře). Není-li uvedena v souladu se zákonem u položky zboží záruční doba v jiné délce, poskytuje prodávající na zboží záruku 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba se prodlužuje pouze o dobu, od převzetí zboží do záruční opravy až do doby, kdy byl kupující povinen si zboží převzít ve smyslu § 19 odst. 3 Zákona na ochranu spotřebitele. Tedy ne do chvíle, než si spotřebitel vyzvedne věc, ale do chvíle, kdy byla věc opravena a spotřebitel si ji mohl po předchozí výzvě prodávajícího vyzvednout.

V případě výměny zboží počíná běžet nová záruční doba okamžikem převzetí nového zboží.

V případě, že dodavatel prodávajícího respektive výrobce zboží poskytuje na některé z nabízeného zboží záruku kratší než 24 měsíců, poskytuje prodávající kupujícímu pouze záruku v tomto rozsahu, kdy konkrétní délka záruky je vždy uvedena u nabízeného zboží a je uvedena taktéž i v záručním listu.

4. Neuplatnitelnost záruky

Při nákupu jednotlivého komponentu, který si kupující montuje nebo instaluje sám, neodpovídá prodávající za jeho kompatibilitu s již vlastněnými částmi a s tím souvisejícím případným poškozením dodaného zboží, či vznik jiné škody v případě, že došlo k porušení postupu při montáži či kombinaci částí, dle návodu a pokynů k instalaci dané výrobcem zboží či prodávajícím.

Záruku nelze uplatnit zcela nebo zčásti v následujících případech:

a) vypršením záruční lhůty

b) mechanického poškození, neodborné instalace, neodborného zacházení či obsluhy, zanedbání běžné péče

c) používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem

d) zboží bylo poškozeno živly, nebo výpadkem elektrické sítě

e) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

5. Postup při uplatnění a vyřizování reklamace – kupující spotřebitel

Kupující spotřebitel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží prodávajícímu. Zboží je vhodné k reklamaci dodat včetně příruček, dokladů a ostatního příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Se zbožím musí být předložen záruční list a daňový doklad (faktura), případně také originální záruční list výrobce. Prodávající posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace, pokud je to možné, ihned. O uplatnění reklamace sepíše prodávající s kupujícím spotřebitelem reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu (neuznaná reklamace).

V případě, že při posouzení reklamované vady zjistí prodávající, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel nárok dle § 598 o.z.

Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím spotřebitelem. Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Vady odstranitelné

Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Není-li to v případě vady u reklamovaného zboží, která je jinak odstranitelná, vzhledem k její povaze neúměrné, má kupující spotřebitel právo na výměnu zboží či týká-li se taková vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není – li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

Vady neodstranitelné

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání užívání zboží jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží za nové nebo může od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží a kupující nepožaduje jeho výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů, pokud nebude s kupujícím spotřebitelem dohodnuta lhůta delší. Po vyřízení reklamace dostane kupující spotřebitel jedno vyhotovení reklamačního protokolu, ve kterém bude uvedeno, jakým způsobem byla reklamace vyřízena. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou zboží, obsahuje protokol nové sériové číslo vyměněného zboží. Další případné reklamace vyměněného zboží bude kupující spotřebitel uplatňovat na základě tohoto reklamačního protokolu, který nahrazuje záruční list.

Výměna věci

Reklamace vad výměnou zboží, které je v den uplatnění reklamace skladem, se provádí ihned. Pokud zboží není skladem v den uplatnění reklamace, může se kupující spotřebitel s prodávajícím dohodnout na konkrétním termínu dodání náhradního zboží. Prodávající po dodání náhradního zboží do skladu vyzve kupujícího k odběru zboží, případně zboží zašle kupujícímu na náklady prodávajícího. Po dohodě se kupujícím spotřebitelem je možná (za předpokladu, že reklamované zboží určitého výrobce se již nevyrábí nebo je dlouhodobě nedostupné) i výměna za zboží jiného výrobce než reklamované zboží, které má identické nebo lepší parametry než reklamované zboží a plní stejnou funkci se stejnými či lepšími parametry.

V případě, že není možné vadu bezplatně odstranit nebo zboží vyměnit, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit.

Právo na výměnu zboží má kupující spotřebitel též v případě, že se jedná o vady odstranitelné, ale pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vyskytujících se vad nemůže kupující zboží řádně užívat. Opětovným výskytem vady se rozumí třetí oprávněná a uznaná reklamce vady stejného druhu, nebo a větším výskytem vad se rozumí čtvrtá oprávněná a uznaná reklamce různého druhu, nebo oprávněná a uznaná reklamce 3 podstatných vad na věci zároveň.

Kupující spotřebitel má, v případě výskytu většího množství odstranitelných vad, právo na odstoupení od kupní smlouvy nebo výměnu věci. Výběr záleží na kupujícím spotřebiteli.

6. Postup při uplatnění a vyřizování reklamace – kupující podnikatel

Kupující podnikatel je povinen prokazatelným způsobem oznámit vadu zboží bez zbytečného odkladu poté co ji zjistil, nejpozději však do 3 dnů od jejího zjištění. Kupující podnikatel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží prodávajícímu. Zboží je vhodné k reklamaci dodat včetně příruček, dokladů a ostatního příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Se zbožím musí být předložen záruční list spolu s daňovým dokladem (fakturou), případně také originální záruční list výrobce k urychlení reklamačního řízení.

Prodávající posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace a zda se jedná o podstatné porušení smlouvy či nepodstatné, pokud je to možné, ihned. O uplatnění reklamace sepíše s kupujícím podnikatelem reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu (neuznaná reklamace).

V případě, že při posouzení reklamované vady zjistí prodávající, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od přijetí reklamovaného zboží.

Podstatné porušení smlouvy

Pokud má zboží vady neodstranitelné nebo větší množství vad, které brání jeho řádnému užívání, jedná se porušení smlouvy podstatným způsobem.

V takovém případě může kupující podnikatel:

a) požadovat výměnu zboží, dodání chybějícího zboží, dožadovat se odstranění právních vad

b) požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné

c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny

Práva kupujícího podnikatele zaručená obchodním zákoníkem nejsou tímto ujednáním dotčena. Volbu mezi shora uvedenými nároky má kupující podnikatel pouze pokud ji provede ve svém oznámení vad při uplatnění reklamace nebo do 24 hodin po tomto oznámení. Takto provedenou volbu nemůže kupující podnikatel bez souhlasu prodávajícího měnit. Jestliže kupující podnikatel neprovede svoji volbu včas, tj. ve lhůtě shora uvedené, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Nepodstatné porušení smlouvy

Vady zboží odstranitelné, právní vady zboží, větší množství vad, které nebrání řádnému užívání zboží, opakující se vady nebo další vady (vady v množství, barvě, chybějící doklady, atd.) jsou považovány za nepodstatné porušení smlouvy.

V tomto případě může kupující podnikatel požadovat bezplatné odstranění vad nebo slevu z kupní ceny. O tom, zda bude vada odstraněna opravou zboží nebo jeho výměnou rozhoduje prodávající!

Přiměřená lhůta pro odstranění vad opravou činí 30 kalendářních dnů, v odůvodněných případech může být přiměřená lhůta stanovena odlišně, kdy prodávající stanoví lhůtu, ve které vady zboží odstraní. Jestliže kupující podnikatel bez zbytečného odkladu po oznámení lhůty nesdělí prodávajícímu svůj nesouhlas, má se za to, že se lhůtou souhlasí. Neodstraní-li prodávající vady ve lhůtě stanovené výše, může kupující podnikatel požadovat slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupit od kupní smlouvy může kupující podnikatel pouze v případě, že na svůj úmysl upozorní prodávajícího při stanovení lhůty pro odstranění vady nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Takto provedenou volbu nemůže kupující podnikatel bez souhlasu prodávajícího měnit. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím včetně přiložených záručních listů a návodů.

Kupující podnikatel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jestliže vady včas neoznámil prodávajícímu.

K odstoupení od kupní smlouvy nedojde, jestliže kupující podnikatel nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel s výjimkou případů, kdy:

a) změnu stavu zboží nezpůsobil,

b) ke změně stavu zboží došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad zboží.

Pokud došlo ke snížení hodnoty vráceného zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující podnikatel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 441 odst. 4 obchodního zákoníku nahradit v penězích. Prodávající je oprávněn započíst si hodnotu opotřebení či spotřebování zboží na svou povinnost vrátit kupujícímu podnikateli zaplacenou kupní cenu. Kupní cena je tak kupujícímu podnikateli vyplacena v částce snížené o hodnotu opotřebení či spotřebování zboží. Hodnotu opotřebení či spotřebování určuje prodávající v závislosti na výši opotřebování či spotřebování vráceného zboží.

Pokud bylo zboží kupujícímu podnikateli zasíláno prostřednictvím přepravce, nemá kupující podnikatel právo na náhradu nákladů na přepravu.

7. Reklamace zboží poškozeného přepravou

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na obalu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody).

Pokud bude kupující chtít přesto zboží převzít, protože ne vždy musí mít poškození obalu zboží vliv na jeho obsah, je kupující povinen sepsat s pracovníkem pošty nebo kurýrní služby protokol o poškození zásilky. Na jeho základě potom, v případě poškození obsahu balíku pošta nebo kurýrní služba vyřídí reklamaci. V případě, že kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu (kupující podnikatel nejpozději do 24h, kupujícímu spotřebiteli je doporučeno totéž) prodávajícímu, který bude kupujícího informovat o dalším postupu. Při dodání poškozeného zboží má kupující nárok na dodání nového zboží, neboť závazek trvá, nebo může odstoupit od kupní smlouvy z důvodu, že kupující již nemá zájem na pozdějším dodání zboží, kdy toto je povinen sdělit prodávajícímu současně s oznámením o dodání poškozeného zboží.

8. Účtování skladného

Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od obdržení oznámení o ukončení opravy, bude mu účtováno skladné ve výši 25,- Kč za každý započatý den od ukončení reklamace po převzetí zboží kupujícím. O ukončení opravy bude kupující vždy informován oznámením zaslaným některým z dohodnutých komunikačních prostředků. Pokud si kupující zboží nevyzvedne do 6 měsíců od okamžiku doručení oznámení o ukončení reklamace kupujícímu, je prodávající oprávněn uskladněné zboží prodat a z výtěžku uhradit náklady na uskladnění zboží. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu vzniklé škody.

Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto Reklamačního řádu. Starší verze Reklamačního řádu jsou na vyžádání u prodávajícího.

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 13.4.2010.

© 2009-2021 GV TECHNIKA
PRY.cz